wat geloven we

Onze kerk schaart zich achter de zogenaamde Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze geloofsbelijdenis uit het begin van de tweede eeuw geeft de essentie van de boodschap van de Bijbel weer.

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
 3. Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
 5. ten derden dage weer opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods van de almachtige Vader;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de heilige Geest.
 9. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. de wederopstanding van het vlees
 12. en het eeuwig leven.

Klik door voor meer uitleg.